24/12/2007

Fèis Gheamhraidh gun Saobh-chràbhadh.

Tha e ceart is iomchaidh aig am àm seo cuimhneachadh gu bheil sinn uile measail is airidh air fèis is fois ann an dubh a’ gheamhraidh. Se sinn a rinneadh bho chionn linn biathadh nan Crìosdaidh dha na Leòmhannan.

Mar a chaidh innise dhomh le sgoilear Crìosdaidh, chaidh Ìosa bhreith uaireigin san earrach, sa Mhàrt, tha e coltach. Tha buntanas aig an Nollaig againn ri iomadh cleachdadh pàganach. Mar sin dheth, faodaidh sinn cuimhneachadh duine sam bith... Ìosa no Allah, Cù Chulainn no Fionn, Thor no Odin... no dìreach ar cuideachd fhèin.

Ann an 2008 nach cuir sinn cul ri creidseamh?

Nach seall thu air Dawkins?