07/11/2009

Ròc na Gàidhlig 2009Dà bhliadhna air adhart is tha RnG #2 romhainn. Gu mi-fhortanach, chan e turas fad' a tha seo ach aon oidhche ann an Dùn Eideann. Co-dhiù, chan eil sin na adhbhar ghearain idir. Gu h-àraidh nuair a gheibhear Oi Polloi, Na Gathan agus Atomgewitter air an aon àrd-urlar san aon oidhche. A bharrachd air sin, tha comhlan roc ùr gu bheith nan cois air a bheil Gadan Bolaidh. Chan eil fios sam bith agam mu'n deidhinn ach nach math gu bheil comhlam eile againn a bhios a' dèanamh rudeigin ùr leis a' Ghàidhlig.

Mar sin dheth, oidhche de phunc, 'dùr-nos' (mas e sin a' Ghàidhlig air hardcore) agus indie-rock. Cha chluinnear smid bho Chapercaillie.


San eadraiginn ge-tà, thoir sùil air a' bhideo seo a chaidh a chraoladh air a' BhBC o chionn bliadhna no dhà mu'n fharpais airson ceol ùr Ceilteach.

Ròc na Gàidhlig 2009 - Disathairne 28/11/09
Cafaidh na Coille/ Forest Cafe, Bristo Place, Dùn Eideann.

08/09/2009

Gàidhlig sa Choille


Ann an Dùn Eideann, tha àite air a' bheil A' Choille no The Forest ann an cànan nan Sasannach. Ionad inntinneach a th'ann mar mheasgachadh eadar Starbucks airson hiopaidhean agus taigh-cruinneachaidh airson nan ealan.

Chan ann tric a chluinneas tu guth Albannach, gun luaidh air a' Ghàidhlig, ann an àite mar siud ann an Dùn Eideann ach... thathar a' cumail clasaichean Gàidhlig ann. Tha iad saor san asgaidh cuideachd. Bidh iad a' ruith gach Diciadain mar sin sgaoil an naidheachd gu luchd na Beurla! Coltach cuideachd gum bi oidhche Ghàidhlig aca a dh'aithghearr le gaisgich nam fonn mar Oi Polloi, Na Gathan agus Atomgewitter a' cluich. Tha fadachd orm.

Theirig gu 3 Bristo Place, DE.

15/07/2009

Adhartas ga aiseag a-null a Leòdhas


Seo agaibh e! Aiseagan na Sàbaid mu dheireadh thall eadar Ulapul is Steòrnabhagh. Tha na Clèirich a’ cur as an corp mu bhriseadh fois is eile ach feumar cuimhneachadh gun cuireadh iadsan stad air cha mhòr a h-uile rud a ghabhadh dèanamh ann an Leòdhas.

Cluich air a’ choimpiùtar? Coiseachd air an tràigh? Sgriob chun a’ mhonaidh? Ball-coise sa phàirc? Cuairt air an rothar agad? Barbeque?

A-rèir an fheallsanachd chumhaing aca, cha dèanar air Là na Sàbaid ach ùrnaigh dhan dia aca. Chan eil e gu diofar nach eil mir fianais ann airson dia sam bith – spàrraidh iad an cuid creidseamh ort co-dhiù. Mar as luaithe a thèid creidseamh à bith sann as fheàrr.

30/05/2009

BNP - cho tiugh ri cac is a cheart cho cailear


Gu mi-fhortanach, tha e coltach gun dèan pàrtaidhean beaga an taobh dheis beagan adhartais san taghadh Eòrpach. Bhoill, ann an Sasann co-dhiù agus ‘s mathaid ann an Glaschu cuideachd. Tha leth-chiallaich mar a’ Bhnp agus Ukip làn chac.
‘Eil sinn ag iarraidh a bhith ri cogadh gun sgùr an-aghaidh ar nabaidhean? Chan ìongnadh e ‘s gu bheil na pàrtaidhean siud loma làn Little Englanders is gràin aca air rud sam bith a tha 'coimheach'.

Co-dhiù, bha e na chuis-gaire dhomhsa – is cha bu bheag siud! – lorg a-mach gu bheil a’ bhileag aig a’ Bhnp rudeigin ‘cein’! A-rèir choltas, tha an luchd-obrach à Oregon, na Spitfires às a’ Pholain agus na seann daoine ann às an Eadailt.
Bnp – cho tiugh ri cac a’ choin is mil’ uair nas salaiche!

11/05/2009

Eaglaisean an uchd a’ bhàis ach fhathast buaireanta-->
A dh’aindeoin ‘s gu bheil ar beathannan air an riaghladh le reusan is tonaisg, tha fhathast iadsan a chumas a-mach gu bheil iadsan sònraichte air sgàth ‘s gun do ghabh iad ri beachdan is smaointean nach gabh dearbhadh. Ged a tha eòlas no saidheans na phàirt riatanach de bheatha an là seo, tha luchd saobh-chràbhaidh anns an h-eaglaisean fhathast airson tilleadh dha na làithean nuair a bha cumhachd aca. Is nach iad na laithean a bha dorcha is mi-thaitneach.
San Eilean Sgiathanach, tha diofar treubhan bho na h-eaglaisean Clèireach an amhaich a-chèile airson greim a chumail air toglaichean a bha uair aig aon aca, mus do dhealaich iad. Tha Eaglais na h-Alba a’ cur impidh air BBC Alba barrachd prògraman creidseamhach a shealltainn. Agus seo, a dh’aindeoin’s nach eil ach 1 ann an gach 10 a’ frithealadh eaglais. Nach eil iad riaraichte leis a’ chac is gòraiche a thèid craoladh gach là fon tiotal ‘Smuain na Maidne’?
Chan e cinneadh a th’ann an creidseamh. Se beachdan aosta aig nach eil smior de dh’fhianais ris an do ghabh iad gu saor-thoileach. Lifestyle choices, mar a chanar sa chànan eile. Tha iad saor gus beachd sam bith a leantainn ach am bu choir dhan staid no luchd-pàighidh nan cìsean a sheasamh?
Cum creidseamh dha na taighean is eaglais aig na daoine a tha faoin gu leòr a leantainn. Cum creidseamh taobh a-muigh ar sgoiltean is meadhanan. Tha coir aig clann a’ bhith a’ ceasnachadh, deasbad is reusanachadh, chan e dìreach beachdan a shlùgadh.

29/04/2009

Leabhar ur is ceol roc na Gàidhlig


Nach math gu bheil UrSgeul a' dol bho neart gu neart? Nach math cuideachd gu bheil cuid a Ghaidheil dana gu leor rudeigin ùr fheuchainn?

Mar sin dheth, ma bhios tu faisg air Obar Dheathainn air 15mh Ceitein, gabh a-steach dhan tachartas seo aig an fhèis WORD. Tha giog leis na Gathan as a dheidh.

Cha b'urrainn na b'fheàrr!