15/07/2009

Adhartas ga aiseag a-null a Leòdhas


Seo agaibh e! Aiseagan na Sàbaid mu dheireadh thall eadar Ulapul is Steòrnabhagh. Tha na Clèirich a’ cur as an corp mu bhriseadh fois is eile ach feumar cuimhneachadh gun cuireadh iadsan stad air cha mhòr a h-uile rud a ghabhadh dèanamh ann an Leòdhas.

Cluich air a’ choimpiùtar? Coiseachd air an tràigh? Sgriob chun a’ mhonaidh? Ball-coise sa phàirc? Cuairt air an rothar agad? Barbeque?

A-rèir an fheallsanachd chumhaing aca, cha dèanar air Là na Sàbaid ach ùrnaigh dhan dia aca. Chan eil e gu diofar nach eil mir fianais ann airson dia sam bith – spàrraidh iad an cuid creidseamh ort co-dhiù. Mar as luaithe a thèid creidseamh à bith sann as fheàrr.

No comments: