30/05/2009

BNP - cho tiugh ri cac is a cheart cho cailear


Gu mi-fhortanach, tha e coltach gun dèan pàrtaidhean beaga an taobh dheis beagan adhartais san taghadh Eòrpach. Bhoill, ann an Sasann co-dhiù agus ‘s mathaid ann an Glaschu cuideachd. Tha leth-chiallaich mar a’ Bhnp agus Ukip làn chac.
‘Eil sinn ag iarraidh a bhith ri cogadh gun sgùr an-aghaidh ar nabaidhean? Chan ìongnadh e ‘s gu bheil na pàrtaidhean siud loma làn Little Englanders is gràin aca air rud sam bith a tha 'coimheach'.

Co-dhiù, bha e na chuis-gaire dhomhsa – is cha bu bheag siud! – lorg a-mach gu bheil a’ bhileag aig a’ Bhnp rudeigin ‘cein’! A-rèir choltas, tha an luchd-obrach à Oregon, na Spitfires às a’ Pholain agus na seann daoine ann às an Eadailt.
Bnp – cho tiugh ri cac a’ choin is mil’ uair nas salaiche!

No comments: