04/05/2007

Bedtime for Democracy - Alba Twinned with Zimbabwe


Obh, obh... rinn Labor a h-uile càil a b'urrainn dha gus an SNP a chumail a-mach ach na tanaichean a chur a-steach. Am bi Jack MacMugabe fhathast againn mar Numptie-in-charge?

Iognatach gun deach 100 000 bhot a 'sgrios'. Amharasach, fiùs...

Ach nochd beagan solais tro sgothan daorsa nam Breatannach... chaidh breab a thoirt do Al 'gun fheum' Moireasdan sna h-Eileanan Siar!

02/05/2007

Tha an t-àm ann


Seo an cothrom ar cul a chur ris a' Phàrtaidh Laborach is an cuid leisgearan mar Alastair Moireasdan. Complacent agus lazy ach nuair a tha iad a' caitheamh ar n-airgead air cogaidhean mi-laghail is urchairean gun fheum.


Seo cuideachd an t-am againn rudeigin a dhèanamh airson Alba, airson na h-arainneachd agus airson na Gàidhlig. Mar sin dheth bu mhath is fhiach e cros a chur mu choinneamh SNP, Uaine, SSP no Solidarity. Ach, eil a' mhisneachd againn an ceum a ghabhail?