29/10/2010

Strì ann an Sruighlea

Tha e air tighinn am follais gu bheil comhairlichean ann an Sruighlea am beachd ‘foghlam na Gàidhlig’ a gheàrradh. Chan eil iad ge-tà airson an abairt siud a chur an cèill. Cha mhinich iad an e ‘foghlam tro mheadhan na Gàidhlig’ no an e ‘Gàidhlig mar dàrna chànan’ a th’aca nan intinn. No eadhon foghlam sa choimhearsnachd do dh’inbhich.

Tha e do-chreidsinneach gun tàinig plana mar seo am bàrr sa chiad dol a-mach. Le foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, tha suas ri 75% den airgead a’ tighinn bhon a’ riaghaltas, chan eil Comhairle Shruighlea dol a shàbhalachadh tòrr airgid co-dhìu. A bharrachd air siud, tha a’ chlann feumach air foghlam agus ‘s fheàirrde iad an dà chànan seach aon a-mhàin.

San aithris HMIE air an sgoil o choinn ghoirid, fhuair clann na Gàidhigh 'math' airson an cuid foghlam fhad's nach d'fhuair an roinn Bheurla ach 'meadhanach'. Se foghlam tro mheadhan na Gàidhlig an slighe air adhart.

Ciallach? No cho tiugh ri Plug?

Co-dhìu, tha pàrantan aig Bungsoil Taobh na h-Aibhne fo iomgain mu dheidhinn a’ chuis mar a tha luchd na Gàidhlig uile sa sgìre.

Cuir ris an iomairt gus Gàidhlig a dhìon agus adhartachadh ann an sgìre Shruighlea.

Seo foirm air-loidhne gus gearain a dhèanamh dhan Roinn Foghlaim aca:

No seo duilleag le liosta de na comhlairlichean. San dol seachad, tha cuid de na comhlairichean Toraidheach air gearan mu’n a’ Ghàidhlig san àm a dh’fhalbh.

06/05/2010

Comann nan Dùthchannan Ceilteach?


No, mar a thuirt Alaig Salmond, “a Celtic Alliance”. S mathaid gun robh esan a-mach air co-obrachadh eadar a’ Chuimrigh agus Alba, mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte ach carson nach bu choir dhuinn an-dràsta barrachd a dhèanamh eadar Eirinn, a’ Bhreatann Bheag, Eilean Mhanainn agus a’ Chòrn?

An uairsin b’urrainn dhuinn gluasad dh’ionnsaigh neo-eisimileachd shlàn.

Tha an nàdar seo de cho-chaidreachas ag obair glè mhath dha na dùthchannan Lochlannach. Chan eil iad uile cho beàrtach ri Saudi Arabia ach tha an inbhe de bheatha anns gach aon de na dùthchannan siud co-dhiù co-ionnan no nas fheàrr na siud a th’againn an-seo. Nirribhidh gu h-àraid. Nuair a lorg Nirribhidh òla sna 70an, cha do chosg iad an cuid saoibhreis sa bhad ach chuir iad cnap mhòr dheth dhan dàrna taobh. A-nis, tha còrr is £269billean aca sa bhanca. Is siud gan cùmail dòigheal le deagh sgoiltean, sàr sheirbheas shlàinte agus còmhdhail air leth.

Siud an-dòigh air adhart. Nis, a-mach dhan stèisean bhòtadh gus Alba shaor a thaghadh.