06/05/2010

Comann nan Dùthchannan Ceilteach?


No, mar a thuirt Alaig Salmond, “a Celtic Alliance”. S mathaid gun robh esan a-mach air co-obrachadh eadar a’ Chuimrigh agus Alba, mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte ach carson nach bu choir dhuinn an-dràsta barrachd a dhèanamh eadar Eirinn, a’ Bhreatann Bheag, Eilean Mhanainn agus a’ Chòrn?

An uairsin b’urrainn dhuinn gluasad dh’ionnsaigh neo-eisimileachd shlàn.

Tha an nàdar seo de cho-chaidreachas ag obair glè mhath dha na dùthchannan Lochlannach. Chan eil iad uile cho beàrtach ri Saudi Arabia ach tha an inbhe de bheatha anns gach aon de na dùthchannan siud co-dhiù co-ionnan no nas fheàrr na siud a th’againn an-seo. Nirribhidh gu h-àraid. Nuair a lorg Nirribhidh òla sna 70an, cha do chosg iad an cuid saoibhreis sa bhad ach chuir iad cnap mhòr dheth dhan dàrna taobh. A-nis, tha còrr is £269billean aca sa bhanca. Is siud gan cùmail dòigheal le deagh sgoiltean, sàr sheirbheas shlàinte agus còmhdhail air leth.

Siud an-dòigh air adhart. Nis, a-mach dhan stèisean bhòtadh gus Alba shaor a thaghadh.

No comments: