07/11/2009

Ròc na Gàidhlig 2009Dà bhliadhna air adhart is tha RnG #2 romhainn. Gu mi-fhortanach, chan e turas fad' a tha seo ach aon oidhche ann an Dùn Eideann. Co-dhiù, chan eil sin na adhbhar ghearain idir. Gu h-àraidh nuair a gheibhear Oi Polloi, Na Gathan agus Atomgewitter air an aon àrd-urlar san aon oidhche. A bharrachd air sin, tha comhlan roc ùr gu bheith nan cois air a bheil Gadan Bolaidh. Chan eil fios sam bith agam mu'n deidhinn ach nach math gu bheil comhlam eile againn a bhios a' dèanamh rudeigin ùr leis a' Ghàidhlig.

Mar sin dheth, oidhche de phunc, 'dùr-nos' (mas e sin a' Ghàidhlig air hardcore) agus indie-rock. Cha chluinnear smid bho Chapercaillie.


San eadraiginn ge-tà, thoir sùil air a' bhideo seo a chaidh a chraoladh air a' BhBC o chionn bliadhna no dhà mu'n fharpais airson ceol ùr Ceilteach.

Ròc na Gàidhlig 2009 - Disathairne 28/11/09
Cafaidh na Coille/ Forest Cafe, Bristo Place, Dùn Eideann.

No comments: