03/12/2006

El Labarinto del Fauno – Ioma-shlighe den Ainmhidh


Dealbh cho ùidheil, grinn, ealanta is puingeil sa chaidh a dèanamh fad greis mhòr. Tha e a-nis mu sgaoil aan ìre mhath air feadh na h-Alba. S math fhiach e fhaicinn ach dha na maoth-chridheach is iadsan aig nach eil càil dha seallaidhean cruaidh is mi-thlachdmhor, fuirich ris an DBhD.

Sa chiad dol a-mach, sann mu dheidhinn gabhail ris sa tha seo. Eil e ceart gabhail ri ùghdarras is cumhachd air a sgàth fhèin? Nas miosa, eil e ceart fùil nan neo-chiontach a leigeil air a sgàth? An gabh sinn ris gun cheasnachadh? Tà, tha iomadh cuspair is taobh eile fuighte ris an sgeul seo. Stèidhichte san Spàinn grunnan bhliadhnaichean as dèidh dhan Fhaiseastach Franco smachd fhaighinn chì sinn gu soilleir a’ bhuirbeachd a bha aig crìdhe an duine oillteil ud. Chì sinn a’ bhuaidh a th’aig seo air clann. Chì sinn gaisgeachd nan daoine chumanta a chum orra cur an-aghaidh riaghaltas Franco bliadhnaichean as dèidh dha na Poballaich an cogadh a chall. Mar shlighe airson seo uile, tha sgeulachdan arsaidh mu dhiathan nàdair is na daoine-sìth.

Sann a chleachd Guillermo del Toro uirsgeul, fìrinn, eachdraidh, macmeanma is uabhas mar stuthan sa bhrochan ealanta seo.

Buidheachas is urram dha.

25/11/2006

Dòrainn san Òbain ach Lèintean Matha san Amharc


Sann a chaidh aig na Laboraich aon 500 anam truagh a tharraing dhan Òbain an-de gus Balonaidh Blair a chluinntinn. A-reir aithrisean, bha faisg air 90% den oraid aige a’ cur an-aghaidh an SNP. Fianais, tha e coltach, gu bheil luchd an aonaidh fo iomagain mu taghadh na h-Alba a ghabhas aite sna mìosan a tha romhainn.

Thachair seo san aon seachdainn a b’fheudar dha Al ‘Qaeda’ Moireasdan, BPA lèisg airson nan Eilean Siar, mathanas iarraidh as dèidh dha ràdh gur e ‘faiseisteach’ a bh’ann am ball-pàrlamaid eile. Thathar a’ smaointinn gur ann air Rob Gibson a bha e a-mach. Se Rob ball Nàiseantach a th’air obair ionmholta a dheanamh air foghlam mu na Fuadaichean is gnothaichean Gaidhealach eile. An taca ri seo, se Alasdair mac a’ mhannsa a chuir a thaic ri riaghaltas Bhreatainn a’ ceannsachadh dùthchannan “3mh saoghal” mar Afganastan agus Iorag. Cogaidhean a tha air na ceud mìltean fhàgail marbh eadar muinntir nan dùthchannan siud agus fireannaich is mnathan òga a shabaid annta.


Mar sin dheth, nach mi bha cho sona ri sàgairt ann an taigh siùrsach nuair a chaidh m'aire a tharraing dha na lèintean-T aig a’ bhuidhean nàiseantach ‘Saor Alba’. Mar bu dual, chan urrainn dha na nàiseantaich seo tòrr Gàidhlig a bruidhinn ach... ar leam gu bheil an cuid lèintean rudeigin snasail. An e seo an lèine Gàidhlig as snasaile a chaidh dèanamh a-riamh? Chunnaic mi cuid eile a bha air leth math ri an reic air blog eile an aiteigin cuideachd. Agus tha fios agam gun robh a' bhuidhean 'FAS' a' reic cuid o chionn bliadhna no dhà. Freagairtean gu h-ìosal mas e ur toil e! Cuir aon an liosta airson Donas na Nollaig is cosg e le moit!

'SAOR ALBA' leintean-t ri an ceannachd an-seo.

12/11/2006

Là gun cheannachd – 25mh Samhain 2006

Nach math an smaoin seo. Le fèisean a’ Gheamhraidh a’ teannadh dlùth agus dha rèir, barrachd impidh ga chur oirnn ar n-airgead a chur bhuainn, bhiodh là far nach eil an cudrom sin ann na fhaochadh dhuinn uile. A thuilleadh air siud, tha e na dheagh chothrom air beagan fois inntinn a ghabhail. Chìthear sna bùthan aig an àm seo den bhliadhna gach uireasbhaidh daonna a’ tighinn am bàrr. Sannt is strì is daoine air an slugadh le cumhachd an t-sanasachd.

Sann a thoisich seo leis a’ bhuidheann Adbusters agus chan ann dhan t-slàinte againn fhìn a-mhàin a tha seo ach airson cor ar planaid. A bharrachd air siud, carson a dh'fheumas cuid mhòr den t-saoghail aig nach eil suim sam bith dhan taobh seo den chultar againne obair am bùthan fallais dhuinne?

Chanainn gur e sàr chothrom a tha seo airson onghail is amaideas nam bùthan is a’ bhaile mhòr a chur air ar culaibh is togail oirnn dhan dùthaich.

Tuilleadh eòlais an-seo:
http://www.adbusters.org/home/
http://www.buynothingday.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Buy_Nothing_Day

28/10/2006

Cumhachd gun chiall ach chan ann gun chunnart


Thàinig cuis cumhachd niuclach gu bàrr air an t-seachdainn-sa nuair a bhruidhinn Seac ‘an Sgiort’ MacChonnaill mu dè thachradh dha sgudal niuclach ann an Alba shaor. Nam bitheamaid neo-eisimeil, a-rèir an Sgiort, cha b’urrainn dhuinn ar cuid treallaich a chur shìos gu na Sasannaich.

Cha b’ìongnadh ‘s gun do fhreagair na Nàiseantaich nach bu mhath dha na Laboraich cur sìos air na Sasannaich bhochda san dòigh seo. Am biodh an Sgiort cho deònach Poballachd na h-Eireann a chomhlaireachadh mu’n cuid sgudal niuclach?


Ach, fuirich tiotan. Chan eil a leithid de sgudal aig na h-Eirinnich. Mar an ceudna, tha gach dùil is dòchas agam nach biodh ann an Alba mas mo. Mar a chì is thuigeas mise a’ chuis, chan eil muinntir na h-Alba air a shon, a-muigh no a-mach. Mar sin dheth a Sheac, ma tha an rud seo cho sàbhailte, thoir do chasan leat a Shasann leis an sgudal agad agus na stèiseanan agad is cuir iad air dòigh an àrainn Westminster.

Tha ur cuid sguadal gun iarraidh.

08/10/2006

C'est bon, c'est tres bon... ALBA 1 - AN FHRAING 0Dè cho math sa bha seo? Cha b'urrain dhan sgioba as fheàrr air an t-saoghail a' chuis a dhèanamh oirrn an-de aig Pàirc Hampden a bha loma-làn airson an tachartais eachdraidheil seo. Tha sinn fhathat beò an dòchas, beò nar bruadaran, ‘s mathaid. Ach nach math sin? Gura fada beò am bruadar seo! Fada seachad air Oidhche Chiadain san Ugrain co-dhiù!

An Ostair/An Eilbhis 2008.... tha sinn air ar slighe.

30/09/2006

Caismeachd gun chànan

 An-diugh, thug na ceudan de nàiseantaich dha sràidean Dhùn Eideann gus iarrtas a dhèanamh airson cunntas-bheachd air cuspair neo-eisimileachd. Ach, an robh Gàidhlig ri faicinn air na sanasan, brataichean is bileagan? Aye right. Uill, bha Gàidhlig na h-Eirinn ann air bratach ‘Cairde na h-Eirinn’ ach tha e coltach nach urrainn dha na nàiseantaich againne cànan ar dùthcha-sa a chur an gnìomh.

Mar sin dheth, mur is urrainn dha na Gàidheil a tha an-sàs ann am buidhnean mar ‘Independence 1st’ – agus tha iad ann – cuin tha iad gu bhith ga cleachdadh? Nach biodh cleachdadh na Gàidhlig a’ cur ri ionnannachd na h-Alba agus sin, mar an ceudna a’ cur ris an t-sealladh de dh’Alba mar dùthaich air leth, le cultar is cànan air leth?


Ach a-reir nam balbh-Cheilteach a bhruidhneas as leth ‘Indy 1st’, chan eil cuisean mar chànan cudromach aig an ìre seo. Feumaidh sinn feitheamh gus an là a gheibh sinn Alba shaor. Saoil a-reist, carson a tha nàiseantaich Eireannaich, Basgaich agus Cuimrich cho deidheil air cleachdach nan cànan acasan? Tha mi gu tùr airson Alba shaor ach a bheil math dhuinn ar cànan a treigsinn san eadraiginn? Indpendence 1st and Gaelic sometime later, but the butcher's tongue in the meantime... seo agaibh dealbh de chaismeachd eile bho chionn linn crochadh nan croitear...

11/09/2006

An cogadh air ceannairceas is dè dìreach a thachair...

Press for Truth...

Air an là seo, tha na meadhanan làn den sgrios a thachair sna Stàitean Aonaichte. Ge bu chianail e gu dearbh, thachair an dearbh sgrios roimhe is tachraidh a-rithist e cho fad sa bhios ana-cheartas is di-chuimh' a' riaghladh ann an Lunnainn is Washington. Agus nach e tha a’ tachairt an-dràsta fhèin.

S duilich call bheatha sam bith ach tha làn thìde againn coimhead air dè as coireach agus dè is urrainn dhuinn dèanamh gus a leithid de rud a sheachdnadh san àm ri teachd.

Eadar Nicaragua is Vietnam, libhrig polasaidh cèin nan S.A. am bàs dha na ceudan de mhìltean, gun iochd, gun mhathanas. Agus an-dràsta, tha an ‘cogadh air ceannairceas’ ag adhbhrachadh barrachd cheannairceis air feadh na cruinne. A bheil sinn dhà-rìribh nas sàbhailte an-diugh sna bha sinn o chionn 5 bhlidhna?

Tha am fiolm 'Press for Truth' a-nis mu sgaoil. Tha e a’ sgrùdadh na thachair ann an New York agus an iomairt a tha iadsan a chaill buill-theaghlaich a’ dèanamh gus an fhirinn a thoirt gu fianais. Gheibhear an dà chuid air Bhideo Ghoogle, ro-shealladh aig 2 mhionaid agus am fiolm slàn fhèin. Clach air an càrn.

9/11Press for Truth: bhideo aig Google

An tuilleadh fiosrachaidh an-seo:
9/11 Press for Truth.


08/09/2006

Athair nam mìle marbh


Còrr is fichead sa còig bliadhn’ air ais, sann a rinn an comhlan punc cliùteach Crass iomradh air Thatcher agus a cuid obrach oillteil sna Malvinas. Chaidh ‘Sheep Farming in the Falklands’ a cheannach na dheich mhìltean is dh’fhuirich e sna Indie Charts fad greis mhath. Chaidh a dheasbad cuideachd le buill-phàrlamaid Toraidh is iadsan a’ cur às an corp mu’n droch bheul a thig gu bàrr gu math tric sa chlàr. Missing the point gu tùr likes, ach fhuair Crass am miann agus an leòr den oxygen of publicity. Co-dhiù, am measg glaodhrach fhùilteach nam meadhanan, chualas guth an-aghaidh an caitheamh bheatha a bha seo. S iomadh doimhneachd dhan deach na meadhanan againn agus mar shamhla air seo se an Sun a sgreuch ‘Gotcha’ as deidh dhan Chabhlach Rìoghail bàta Argentine a chur fodha is e ann an uisgeachan eadar-nàiseanta is pìos mhath bho na h-Eileanan Falkland. Se eucoir cogaidh a bha seo ma bha a leithid riamh ann. A-rèir Chrass, ‘How does it feel to be the mother of a thousand dead?’. Cha d’fhuair sinn freagairt.

An-diugh sna naidheachdan, tha Broon is Blair fhathast an àmhaich a chèile. Dà mhanachan den aon tòin mar a thuirt Seòras ‘Maiseach’ Gallowa. Cuideachd, tha an Senate ann an Stàitean Mallaicte Aimearaga air codhunadh nach robh ceangail eadar Saddam agus Al ‘Moireasdan’ Qaeda. Cha mhotha gun robh Feòileadair Bhagdad a’ sireadh armachd niuclasach. Cia mheud turas a dh’fheumas sinn giulan nam breug seo? Cia mheud balach òg a gheibhear bàs an raointean Afganistan agus Irac air sgàth a leithid de Bhlair, Bush is Rumsfeld? Cia mheud duine às na dùthchannan siud a thèid bho thìr nam beò gu tìr nan àireamhan air na naidheachdan? “23 eile air marbhadh an-diugh taobh a-muigh Mosc ann am Bagdad....”. Nach ionnsaich sinn a-chaoidh???

Your country needs you.

Fiosrachadh air Crass. bho Wikipedia

http://www.johnpilger.com/ - an làrach aig ITV

Agus mu dheireadh, beagan bheul-aithris bho Chrass, gu dearbh mholadh Iain Lom e!
Fuck off to the Falklands for your sea-faring fun
Big man's jerk off dreamland, looking down the barrel of a gun
Friggin' in the riggin' another imperialist farce
Another page of British history to wipe the national arse
The royals donated Prince Andrew as a show of their support
Was it just luck the only ship that wasn't struck was the one on which he fought?
Three cheers for good old Andy, let's take a pic for his mum
And stick it up the royal, stick it up the royal, stick it up the royal album

03/09/2006

Aiseirigh no camhanach fuadain?


Nach bu ghlòrmhor an sealladh an-de! Sgioba nàiseanta na h-Alba, is “ALBA” sgrìobhte airson a’ chiad uair air cul an lèintean, a’ breabadh sia dathan a’ chac (san t-seadh bhall-coise, tuigidh tu) às na h-Eileanaich Fàro. Chan fhacas uiread sonachais an taighean-seinnse ar dùthcha bhon a rinn sinn a’ chuis an-aghaidh nan Tìrean Iosal fo stiùir Bhertidh Vogts. Ach, nach be siud an sgioba nach tàinig gu bùil. Siubhal gun siucar, ma chunnacas a-riamh e.

Anns a’ chiad dol a-mach ge-tà, tha coltas gu math gealltanach air cuisean. “Cha b’iad ach na Fàraich”, thuirt cuid, ach be siud an dearbh rud nach b’urrainn dhuinn a dhèanamh gus o chionn ghoirid. Mas urrainn dhuinn seo a dhèanamh an-aghaidh nan sgioba beag is meadhanach agus mas urrainn dhuinn sabaid mar deamhain an-aghaidh nam balach mòr às an Fhràing agus an Eadailt, cò chanas nach bi sinn san fharpais Eòrpach an 2008. We have a dream. Nisd, cà bheil an ath h-Eardsaidh Gemmel?!

Se gnìomhan a dhearbhas ge-tà agus feumaidh sinn cluich a cheart cho math an-aghaidh Lithuania Diciadain sa tighinn. Lithuania? An ann aig Tynecastle sa bhios e? Siud sgeulachd eile.... agus seo Liotuanianach car cliùiteach an cois Creag Gordain, cùl-raonaidh na h-Alba. Beachd sam bith bho na Hibees dè bha iad ris aig an àm? Freagairtean fodha, mas e ur toil e.


29/08/2006

Gàidhlig Na LasairSeo agad e Roddy Atom! Sanas beag airson an CD agad. Feumar aideachadh gu bheil e math dhà rìribh, nas fheàrr na’n clàr ‘Gàidhlig mar Sgian’. Tha Mill a h-Uile Rud air ghleus an-seo – ‘Crath do Thòn’, abair classic! Atomgevitter... cho mental ri anything, seinn mar mac-dìolainn Kylie Minogue agus yon guy bho System of a Down. Sgoinneil. Agus a chuid as fheàrr bho Oi Polloi a thaobh an cuid òrain Ghàidhlig. Cuiridh ‘Saorsa do Vananu’ do chasan air dòigh is do cheann ri crathadh. Ach, mura h-eil taobh agad ri punc, feuch Nad Aislingean. Gu h-àraid ‘Pòg A-Rithist Mi’ – fonn anabarrach math is guth dha rèir.

Feuch na h-òrain aig a’ cheangail seo:
Meanbh-chlàr Gàidhlig Na Lasair (Problem? Records)


San eadraigin, seo agad Roddy Atomgevitter an cois neach-camara à Taiwan.

28/08/2006

Cramond: Eilean nam Punc


Thàinig mi beò as deidh na bha siud de cheòl is onghail agus gun cheann goirt is aithreachas. Thàinig na puncaich – mu 300 dhiubh -agus beagan Ghaidheal nam measg dhan eilean seo a shuidheas sa Linne Duibh faisg air Dùn Eideann. Faodar coiseachd a-null dhan eilean air cabhsair nuair a tha an tràigh ann, ach as deidh siud, chan eil air ach feitheamh fad uairean a thìde.

Cò chluich a-rèist? Chan ìongnadh gun robh Oi Polloi an-sàs ann agus nam bheachd b’e iad a b’fheàrr. Grunnan math òrain Ghàidhlig aca a-nis agus tha e coltach gu bheil fèill mhòr air an òran ùr aca ‘Ramalair Ruisgte’. Bha a’ chiad chomhlan Budd Hoskins math fhèin ciudeachd – fonnmhor agus beothail. Bha In Decades Decline cho puingal is comasach sa bha iad a-riamh ged a tha an cuid meatailt ùr caran trom dha mo chluasan mhaoth bhog! S iongatach 's gu bheil Murray à Aberfeldy a' cluich annta is Aberfeldy cho sèimh sàmhach.


Se bha buileach math ‘s gun robh grunnan math dhaoine a’ cabadaich sa Ghàidhlig. Daoine òg a thog a’ Ghàidhlig sa tha deònach a bruidhinn.

Meas mhòr dha Roddy à Atomgevitter. Bha esan a’ sgaoileadh a’ mheanbh-chlàr ùr aig Problem? Records. Siud ‘Gàidhlig Na Lasair’ agus tha 5 chomhlain, nach eil idir tràidiseanta (taing dhan donas), a’ seinn sa Ghàidhlig. S math is fhiach e èisteachd. Theirig an-seo airson fios agus blasad den cheòl:
http://www.myspace.com/problemrecordsuk

A bharrachd air na puncaich, bha sgioba teilidh à Taiwan an-siud cuideachd. Agus dha na Spàinntich a bha an-lathair, que dia en la isla de punk y muchos gracias por la Laphroaig!

26/08/2006

Mallachd ar comainn... Dr. Laura choir....


Gu sealladh an donais orm! Chaidh aithris fad is farsaing an-diugh 's gun deach Artur Boruc, cùl-raonaidh Celtic Ghlaschu, a rabhadh mu chuid ghniomhan aig geama an aghaidh nan Hun san t-seasain a dh'fhalbh. Sann a rinn e samhla na croise air beulaibh caogad mile dolas bigot aig eaglais mhòr Phàirce Ibrocs. Chan e Crìostaidh a th’annam a-muigh no a-mach agus ged a tha e car eibhinn dhomh a bhith a’ faicinn nan diadhaidh an àmhaich a-chèile, is beag orm gràin nan aineolach. Nach fadalach is sgìtheil na cogaidhean bith-bhuan eadar na Pròsdanaich agus na Caitligich. Chan eil fiosam dè as mo a chuireas car nam mhionach – an Luchd Buidhe (Iain Paisley agus a chuid leth-chiallach) no diadhachd is gràin ghlan na h-eaglaise Phàpaich.


Mar sin dheth, ged nach eil càil agam dha’n Luchd Buidhe agus na white trash a ghabhas ri na sràidean fom bratach, tha na Pàpaich a’ cur thairis len gràin aca fhìn. Gu h-àraid an-aghaidh bhoireannaich is fearas-feise.

Tha e ceart is iomchaidh a-rèiste, libhrigeadh, uair eile, dhan t-saoghal mhòr, an litir ionmholta a chuir cuideigin don Dotor Laura Schlessinger ga ceasnachadh gu geur mu cuid bheachdan àicheil chlaoin an-aghaidh fearas-feise. Tha e soilleir ge-tà gun èirich iomadach cèist eile bhon litir mun Bhìobaill air an fharsaingeachd. Se seo aoir às am biodh Iain Lom moiteil. Do Laura agus a samhail, rach air muin.

"I know that I am allowed no contact with a woman while she is in her period of menstrual uncleanliness (Lev. 15:19-24). The problem is, how do I tell? I have tried asking, but most women take offense."

http://www.positiveatheism.org/writ/drlaura.htm

21/08/2006

Chemical Alaidh: “Cha d’rinn e càil idir”Chaidh leigeil fhaicinn an-diugh fhèin gun nochd an neach-polataigs ‘Chemical’ Alasdair Moireasdan ann an cuirt uaireigin an ath bhliadhna. Thathar a’ saoilsinn gun nochd e ann an ‘cuirt nan daoine’ ann an Cèitean 2007 san aon là a thèid an dùthaich dha na bothanan bhotaidh ann an Taghadh Nàiseanta Pàrlamaid na h-Alba.

“Cho olc ri clachan an t-sagairt”

Thèid a chur as leth Alaidh ‘s gun do thug e ionnsaigh air muinntir nan Eilean Siar le gas – aithnichte aig an U.N. mar ‘Suainmhòr’ – le bhith a’ siubhal mun cuairt is fosgladh a bheòil. Thuirt aon neach-fianias à Baile nan Cailleach, “Bha e dìreach sgriosail, aon mhionaid siud sinn a-muigh sa chroit a’ buain an fheòir agus an ath mhionaid sann a thòisich mo chuideachd a’ tuiteam air feadh an àite” Lean i oirre, “An uairsin chunnaic mi an trusdar bu choireach, thàinig luaran orm is dhiobhair mi air. Chunnaic mi na shùilean marbh gur e duine gun trocair a bh’ann, mar a chanas sin an-seo, ‘Cho olc ri clachan an t-sagairt”.

“A’ tuiteam mar chuileagan”


Thachair an dearbh rud air feadh nan eilean le Moireasdan a’ teàrnadh air bailtean is le aon mhèaran de chraos a’ cur an cadal air a’ bhaile gu lèir. Thuirt aon bhodach às a’ Bhac, “tha an troc chreutair siud air a bhith an-seo fad bhliadhnaichean gun càil sam bith a dhèanamh ach spàrradh oirnn beachdan a’ phàrtaidh aige”.
Chan eil fhios cinnteach cò an ceannard aige. Tha Moireasdan fhèin a’ cumail a-mach gur ann à ‘Mac a’ Bhlàir’ ann an Lunnainn a gheibh e a chuid òrdaighean ach canaidh daoine eile gur e ‘Am Preasach’ a chumas rian air Alaidh. A-rèir mòran, se ‘Am Preasach’ leth-chiallach à Tecsas a dh’fhàs air leth beàrtach air prothaidean bhon iomairt an ola agus malairt armachd san Ear-Mheadhanach. Chan eil ceann-là cinnteach againn fhathast airson a’ chuirt ach thuirt Colonial Governor MacChonail gur dòcha gur ann sa Cheitean sa bhios e.

20/08/2006

Fàg aige na choisinn e.


Cuir clach air a chàrn.

Se tha gam fhàgail car diumbach ach an upraid a tha air èirigh, gu h-àraid sa Ghearmailt, mu’n sgrìobhadair Gunter Grass. Aideachaidh mi an-dràst nach mòr gu bheil air cluinntinn mu dheidhinn agus nach do leugh mi a-riamh càil dhen obair aige. A-rèir a h-uile coltas ge-tà, se obair ionmholta domhainn a th’ann. Ach se na tha e air dhèanamh airson gnothaichean an taoibh chlì agus airson sìth san t-saoghail sa tha toirt air cuid a dhaoine èigheachd mu’n duais Nobel a fhuair e leigeil às.

A dh’aindeoin mo chuid aineolais aig an duine, cha thuig mi carson a bu choir dha a bhith air cheannsachadh air sgàth rudeigin gòrach a rinn e na òige. Cia mheud againn nach d’rinn mearachd air choireigin is sinn nar deugairean? Agus ma thogar mur a dh’aidich e càil gu ruige seo! S iomadh òganach a ghabh ri donadas air choireigin ach a rèitich cuisean as a dhèidh. B’fheàirrde na daoine dubhach gearaineach Gearmailteach eile a chur fon phrosbaig – cò eile ach am Panzer Pope. Se an fhìrinn ‘s gun robh esan òg agus bog na bheachdan cuideachd ach se na beachdan mi-reusanta puinnseanta a th’aige san là an-diugh a dh’fhàgas mise ruideigin an-fhoiseil. Agus ged a dh’iarr e mathanas air na h-Iubhaich as leth na h-eaglaise aige tha e fhathast na cheannard aig buidheann a bheannaich na Nasaich. Se am Pàp Pius XII a tha aithnichte a-nis mar ‘Hitler’s Pope’ agus tha air dhealbhachadh air comhdaich LP aig Killing Joke.


Co-dhiù, fàg aig Grass (Mac ‘ill’an Fheòir?!) an duais aige agus na th’aige fhathast den chliu aige.

19/08/2006

Seoc an Aonaidh


Seo agad toileachas dhan t-sùil. Gill' an uilc bhon chomhlan phunc Oi Polloi ri spòrs le lasaran. Mar a thuirt cuideign à Leòdhas, Union Jack - Thall is cac.
Feuch seo airson an tuilleadh fiosrachaidh:
www.myspace.com/oipolloialba

Cac Sabbath...

A good name for a band, no? Gus an teachdaireachd a thoirt dha na dolas diadhaidh air feadh na h-Alba, is nas fhaide fhathast.