03/12/2006

El Labarinto del Fauno – Ioma-shlighe den Ainmhidh


Dealbh cho ùidheil, grinn, ealanta is puingeil sa chaidh a dèanamh fad greis mhòr. Tha e a-nis mu sgaoil aan ìre mhath air feadh na h-Alba. S math fhiach e fhaicinn ach dha na maoth-chridheach is iadsan aig nach eil càil dha seallaidhean cruaidh is mi-thlachdmhor, fuirich ris an DBhD.

Sa chiad dol a-mach, sann mu dheidhinn gabhail ris sa tha seo. Eil e ceart gabhail ri ùghdarras is cumhachd air a sgàth fhèin? Nas miosa, eil e ceart fùil nan neo-chiontach a leigeil air a sgàth? An gabh sinn ris gun cheasnachadh? Tà, tha iomadh cuspair is taobh eile fuighte ris an sgeul seo. Stèidhichte san Spàinn grunnan bhliadhnaichean as dèidh dhan Fhaiseastach Franco smachd fhaighinn chì sinn gu soilleir a’ bhuirbeachd a bha aig crìdhe an duine oillteil ud. Chì sinn a’ bhuaidh a th’aig seo air clann. Chì sinn gaisgeachd nan daoine chumanta a chum orra cur an-aghaidh riaghaltas Franco bliadhnaichean as dèidh dha na Poballaich an cogadh a chall. Mar shlighe airson seo uile, tha sgeulachdan arsaidh mu dhiathan nàdair is na daoine-sìth.

Sann a chleachd Guillermo del Toro uirsgeul, fìrinn, eachdraidh, macmeanma is uabhas mar stuthan sa bhrochan ealanta seo.

Buidheachas is urram dha.

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Hello. Use this search engine for best result: BD search Find all you need in your area!
for fun