25/11/2006

Dòrainn san Òbain ach Lèintean Matha san Amharc


Sann a chaidh aig na Laboraich aon 500 anam truagh a tharraing dhan Òbain an-de gus Balonaidh Blair a chluinntinn. A-reir aithrisean, bha faisg air 90% den oraid aige a’ cur an-aghaidh an SNP. Fianais, tha e coltach, gu bheil luchd an aonaidh fo iomagain mu taghadh na h-Alba a ghabhas aite sna mìosan a tha romhainn.

Thachair seo san aon seachdainn a b’fheudar dha Al ‘Qaeda’ Moireasdan, BPA lèisg airson nan Eilean Siar, mathanas iarraidh as dèidh dha ràdh gur e ‘faiseisteach’ a bh’ann am ball-pàrlamaid eile. Thathar a’ smaointinn gur ann air Rob Gibson a bha e a-mach. Se Rob ball Nàiseantach a th’air obair ionmholta a dheanamh air foghlam mu na Fuadaichean is gnothaichean Gaidhealach eile. An taca ri seo, se Alasdair mac a’ mhannsa a chuir a thaic ri riaghaltas Bhreatainn a’ ceannsachadh dùthchannan “3mh saoghal” mar Afganastan agus Iorag. Cogaidhean a tha air na ceud mìltean fhàgail marbh eadar muinntir nan dùthchannan siud agus fireannaich is mnathan òga a shabaid annta.


Mar sin dheth, nach mi bha cho sona ri sàgairt ann an taigh siùrsach nuair a chaidh m'aire a tharraing dha na lèintean-T aig a’ bhuidhean nàiseantach ‘Saor Alba’. Mar bu dual, chan urrainn dha na nàiseantaich seo tòrr Gàidhlig a bruidhinn ach... ar leam gu bheil an cuid lèintean rudeigin snasail. An e seo an lèine Gàidhlig as snasaile a chaidh dèanamh a-riamh? Chunnaic mi cuid eile a bha air leth math ri an reic air blog eile an aiteigin cuideachd. Agus tha fios agam gun robh a' bhuidhean 'FAS' a' reic cuid o chionn bliadhna no dhà. Freagairtean gu h-ìosal mas e ur toil e! Cuir aon an liosta airson Donas na Nollaig is cosg e le moit!

'SAOR ALBA' leintean-t ri an ceannachd an-seo.

No comments: