29/01/2008

Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008


Nach bochd nach tachradh rudan mar seo na bu trice! Ach tha tri comhlanan ciùil a tha Cèilteach gu cul an impis turas beag ann an Alba a gabhail os laimh. Siad Oi Polloi, Na Gathan agus nas inntinniche buileach 's docha, Les Ramoneurs de Menhirs as a' Bhreatainn Bhig. Seinnidh iadsan ann am Breatannais is cuiridh iad a' phiob Breatannach gu feum an cois ceol beothail punc. Nach math siud!

Gheibh thu caochladh meadhanach farsaing de cheol a-reir choltais, ach a h-uile puing dheth beothail is ùr-nosach. Cluichidh iad ann an Glaschu, Obar Dheathainn is Dùn Eideann air an t-seachdainn-sa fhèin. Bi ann no bi fann. Bas dhan t-sean nos!

Larach nan Gath

Les Ramoneurs air You Tube