29/11/2008

Ath-chuinge a thaobh BBC Alba


Ath-chuinge/ petition (sa chanan Laideanach)gus BBC Alba a chur air Freeview. Carson nach eile am BBC a’ toirt seachad seirbhis dhan a h-uile duine a phaigheas cis teilidh?

Cuiribh ainm ris agus sgaoil e! Feumaidh tu a dheanamh ro 5mh Dubhlachd. Ri àm sgrìobhaidh, tha còrr is mile neach ann. De puta madre! Cho math ri cac Iain Luim!


Ath-chuinge an-seo. Ainm ris!

09/10/2008

Punks agus Mods san Eaglais Bhreac


Fàire! Giog san amharc! Mu dheireadh thall ach tha ceòl math inntinneach gu bhith aig a’ Mhòd. Uill, air an iomall co-dhiù. Agus co na b’fheàrr airson a Mod Fringe a chrathadh ach Oi Polloi agus Na Gathan. Cùmhachd, fuinn, faclan mi-mhodhail agus daoine àraid.

Faic iad aig:
Behind the Wall, An Eaglais Bhreac, Diluain 13h Dàmhair. 7.30f agus saor san asgaidh.

29/07/2008

Eilean Chathair Amain - Eilean nam Punc


Uill, cha Hebridean Celtic Festival e ach bidh e tachairt ann an eilean co-dhiù. De th’ann ach ‘Eilean Phunc 2008’. Tha e gabhail àite a’ bhliadhna-sa air Eilean Chathair Amain, no Cramond Island sa chànan eile air Disathairne 16mh Lùnastal.

Gu h-ìongatach, bidh Niall Iain bho BBC Alba an-lathair gus rudeigin a dhèanamh airson a’ phrògram ciùil Rapal. Cia mheud punc no Gaidheal aig a bheil meas air tachartasan annasach a bhios ann? Se tìde a dh’innseas. Cò tha cluich? Uill gu ruige seo cha chreid mi nach bi ann ach Oi Polloi aig a bheil a’ Ghàidhlig. Ach, tha comhlan ‘meatailt’ air a bheil Ablach gu bhith ann cuideachd. Ainm math co-dhiù! Coltach nach bi Cliar ann ge-tà. Nach truagh sin.

Bu mhath leamsa Na Gathan fhaicinn. Mar sin dheth, dèan iarrtas air an son! Mura h-eil iad ro mhòr airson tachartan mar seo a-nis...

Làrach Eilean Phuinc


15/06/2008

Ùr Nòs, Ar Nòs


Air an t-seachdainn-sa, chìthear farpais ùr beòthail – tha sinn an dòchas! - aig Eden Court ann an Inbhir Nis. Se fath ‘Nòs Ùr’ òrain a chur air adhart dha farpais Eòrpach a tha na nàdar de Eurovision airson mion-chànain. Gheibhear farpaisich a’ seinn anns a’ Ghàidhlig, Cuimris agus.... a’ Bheurla-Ghallda! Ach, chan eil anns an òran ‘Scots’ – air a sheinn le Davy Tait -
ach Beurla àbhaisteach leis a’ chorra fhacal mar ‘wis’ agus ‘doon’. Mar na Broons ach as aonais a’ humour.
Gu ruige seo, tha m’airgead air Oi Polloi. Comhlan nach eil ‘ùr’ ach a chluicheas ceòl nach eil tràidiseanta no ‘Gaidhealach’. Tha cuideachd stuth inntinneach – reggae is indie – às a’ Chuimrigh. Cus ‘folk’ fhathast ann ge-tà. Mar sin dheth, tha mi’n dòchas nach dèan folk sam bith a’ chuis air!
Theirig ann, no theirig air loidhne is bhòt.

29/05/2008

Bhòt tràth, bhòt tric

Tha trustaran is amadain a’ chac à Gallaibh ri mi-rùn a-rithist. Tha am pàipear ionadal, an ‘John O’Groats Journal’ air poll a chur air chois feuch a bheil a’ mhòr shluagh airson no an-aghaidh sanasan dà-chànanach. Siuthad ann - gu 'The Big Vote' - is cleachd gach bhòt agaibh mar bu choir!

Taigh Iain Ghrot gu dearbh.

11/05/2008

Wendy...feuch e!


Obh, obh is obhan ìri… nach i ‘Wendy the Mooth’ a tha na staing. Nach ann aicese a-nis tha fhios air cumhachd Lunnainn is God MacilleDhuinn air a h-innse nach gabh esan a-muigh no a-mach ri cunntas-sloigh air neo-eisimileachd dha Alba. Tha God Donn (agus B.Liar roimhe), is a chuid 'Moral Compass' air an treubh aige a shlaodadh cho fada dhan taobh dheas ‘s gu bheil coltas car ‘dearg’ air eadhon Daibhidh ‘Eton’ Camshron. Agus, leis a’ Phàrtaidh truagh Laborach cho ìosal sa pholls, ‘s math dh’fhaodte gu bheil crìoch an UK san amharc. Mar a thuirt i... gabh dha!

08/03/2008

'S Trom Uallach an Aineolais


No, ma chanas tu an dòigh eile e.... 's trom an ceann a tha làn chac. Tha sinn gu math cleachdte ri beachdan claon nan aona-chànanach is iad gun sgot air sealladh eile den t-saoghail ach am fear cruaidh Sasannach. Ach, seo e a-nis bho bhall den Phàrtaidh Nàiseanta? Air a’ Ghaidhealtach fhèin! An dòchas gun toir an SNP breab cruaidh dhan bhalgan-chac a tha seo mus sgaoil e barrachd sgudal is amaideas air feadh meadhanan ar dùthcha. Daibhidh Bremner, thig a-nuas.
Tha an creutair seo ag ràdh nach eil coir aig a’ Ghàidhlig a bhith follaiseach ann an Gallaibh. Mar tha, tha e air a chas a chur sa chàc. Chum e a-mach nach robh Gàidhlig a-riamh ga bruidhinn ann! An uairsin... ‘uill, se ‘economic migrants’ a bh’annta sa thàining an-seo sa 19mh linn’!! Cuideachd, tha barrachd ùidh aig muinntir an àite anns na Cruithnich sa Lochlannaich.
Gu dearbh, thug na Cruithnich is na Lochlannaich buaidh mhòr air an àite. Mar sin dheth, dè tha esan a’ dèanamh gus seo a leasachadh? A thaobh nan Gaidheal, am bi e cuideachd a’ cur an-aghaidh an aonaid sgoile Gàidhlig a bhios ann a dh’aithghearr? Dè mu dheidhinn an sgoil àraich a tha air a bhith ann fad 18 bliadhna? Agus am Mòd a thig dhan àite?
Nach cuir sinn uile ar beachdan dhan duine seo. Gheibhear foirm airson beachdan a chur thuige air an duilleag seo:
Duilleag aig David Bremner, buamalair...

04/02/2008

Seachd searbh sgìth den SAA!

I’m so bored of the USA”, be siud faclan na Clash ach sa Ghàidhlig là no dhà air ais. Sann aig Na Gathan a bha iad. Cha b’ann dhaibh faclan bhàrd mharbh bho chionn caogad bliadhna no còrr ach briathran Joe Strummer.

Chluich Na Gathan mar phàirt de Turas Roc nan Cànan Ceilteach no Celtic Punk Connections. Tha iad air leth math cuideachd. Spòrsail, ceòlmhor is beòthail.

Bha Oi Polloi mar bu dual, a’ dol eadar ceòl trom luath agus rudeigin na bu dannsmhòire is binn.

Cha mhòr nach robh as seat’ aca gu lèir sa Ghàidhlig le òrain ùra Gàidhlig mar ‘Òigridh air na Sràidean’ is ‘Tha Sinn Air Ais’. Thug iad seachad leasan no dhà cuideachd mar ‘Gòrdon Brown – Pòg Mo Thon’. Olc a’ bhalaich, fèir olc.

Mu dheireadh, bha sàr chomhlan Breatannach, Les Ramoneurs de Menhirs. Dìreach air leth. Faic iad air You Tube. Sa bhad! Ceòl ruitheamach fonnmhor punc air a mheasgachadh le fuinn is òrain tràidiseanta à Breizh sa chànan aca fhèin an cois fuaim nam pìob Breatannach. Air leth dannsmhor is bha an èisteachd aig Henry’s Cellar Bar air an casan mar an ceudna.

Tha fadachd orm na trì comhlanan seo fhaicinn aig a’ Hebrides Celtic Festival. Chuireadh iad ceòl ùr air feadh na fidhle.

29/01/2008

Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008


Nach bochd nach tachradh rudan mar seo na bu trice! Ach tha tri comhlanan ciùil a tha Cèilteach gu cul an impis turas beag ann an Alba a gabhail os laimh. Siad Oi Polloi, Na Gathan agus nas inntinniche buileach 's docha, Les Ramoneurs de Menhirs as a' Bhreatainn Bhig. Seinnidh iadsan ann am Breatannais is cuiridh iad a' phiob Breatannach gu feum an cois ceol beothail punc. Nach math siud!

Gheibh thu caochladh meadhanach farsaing de cheol a-reir choltais, ach a h-uile puing dheth beothail is ùr-nosach. Cluichidh iad ann an Glaschu, Obar Dheathainn is Dùn Eideann air an t-seachdainn-sa fhèin. Bi ann no bi fann. Bas dhan t-sean nos!

Larach nan Gath

Les Ramoneurs air You Tube