29/05/2008

Bhòt tràth, bhòt tric

Tha trustaran is amadain a’ chac à Gallaibh ri mi-rùn a-rithist. Tha am pàipear ionadal, an ‘John O’Groats Journal’ air poll a chur air chois feuch a bheil a’ mhòr shluagh airson no an-aghaidh sanasan dà-chànanach. Siuthad ann - gu 'The Big Vote' - is cleachd gach bhòt agaibh mar bu choir!

Taigh Iain Ghrot gu dearbh.

No comments: