29/05/2008

Bhòt tràth, bhòt tric

Tha trustaran is amadain a’ chac à Gallaibh ri mi-rùn a-rithist. Tha am pàipear ionadal, an ‘John O’Groats Journal’ air poll a chur air chois feuch a bheil a’ mhòr shluagh airson no an-aghaidh sanasan dà-chànanach. Siuthad ann - gu 'The Big Vote' - is cleachd gach bhòt agaibh mar bu choir!

Taigh Iain Ghrot gu dearbh.

11/05/2008

Wendy...feuch e!


Obh, obh is obhan ìri… nach i ‘Wendy the Mooth’ a tha na staing. Nach ann aicese a-nis tha fhios air cumhachd Lunnainn is God MacilleDhuinn air a h-innse nach gabh esan a-muigh no a-mach ri cunntas-sloigh air neo-eisimileachd dha Alba. Tha God Donn (agus B.Liar roimhe), is a chuid 'Moral Compass' air an treubh aige a shlaodadh cho fada dhan taobh dheas ‘s gu bheil coltas car ‘dearg’ air eadhon Daibhidh ‘Eton’ Camshron. Agus, leis a’ Phàrtaidh truagh Laborach cho ìosal sa pholls, ‘s math dh’fhaodte gu bheil crìoch an UK san amharc. Mar a thuirt i... gabh dha!