02/03/2007

Droch Iseanan Ceòl Ur na Gàidhlig


Teachdaireachd bho Dhroch Iseanan Ceòl Ur na Gàidhlig mar a fhuaireadh e...

Ròc na Gàidhlig - Rac na Gaeilge 2007
Crathadh Tìr nan Gaidheal

Tha ceòl nuadh na Gàidhlig beò agus breabadh agus deiseil gus crathadh a thoirt do Thìr nan Gaidheil bho cheann gu ceann. Aig deireadh a’ Mhàirt, gabhaidh trì còmhlanan-ciùil nuadh turas eachdraidheil tro Alba agus Èirinn, a’ chiad turas a-riamh de cheòl roc agus teacno uile gu lèir ann an Gàidhlig.

“Tha mi a’ dèanamh fiughair mhòr ris an turas seo,” thuirt Raonaid Alcorn, drumair ann an Là Luain, fear dhe na còmhlan roc air an turas, “ach tha beagan eagal orm, ag innse na fìrinne. Tha e a’ dol a bhith craicte!” Tha Raonaid à Èirinn o thùs, ach dh’ionnsaich i Gàidhlig ann an Alba agus tha i a’ fuireach anns an Eilean Sgitheanach a-nis far a bheil Là Luain stèidhichte.

Tha na ceanglaichean eadar Alba agus Èirinn pailt air an turas seo. Tha an dithis ann an Grá Gránna, an còmhlan teacno air an turas, roinnte eadar Baile Àtha Cliath agus Dùn Èideann agus ’s ann ann an Gàidhlig na h-Èireann a bhios iad a’ dèanamh an cuid ciùil.

Agus gus beagan cuideim a thoirt dhan bhileig, tha ròcairean cliùiteach, Oi Polloi, air an turas cuideachd. Chuir Oi Polloi clàr làn Ghàidhlig air bhog an-uiridh a choisinn tòrr luchd-èisteachd ùra dhan chòmhlan. Bha iad air an rathad tron Roinn Eòrpa, cha mhòr gun sguir fad bliadhna a-nis, ach b’ e seo a’ chiad turas ceart aca tro Èirinn agus Alba ann an ùine fhada.

Tha an turas a’ gabhail a-steach 13 bailtean uile gu lèir bho Luimneach gu Steòrnabhagh. Tha na còmhlanan gu sònraichte toilichte a bhith a’ cluich anns na h-Eileanan Siar. “Mar a tha fios againn uile, tha na bàtaichean-aiseig daor,” thuirt Ruairidh, an seinneadair ann an Oi Polloi, “agus tha e gu sònraichte doirbh do chòmhlanan fon-talamh mar sinne siubhail gu Steòrnabhagh, ach tha sinn toilichte an cothrom fhaighinn.” Tha an turas air a mhaoineachadh le taic bho Iomairt Colmcille.

18 Màrt 20:00 Dùn Èideann* Henry's Cellar Bar
20 Màrt 20:00 Glaschu* 13th Note
21 Màrt 20:00 Doire Masons Bar
22 Màrt 20:00 Sligeach Coolera House
23 Màrt 20:00 Gaillimh Sally Longs - an asgaidh
24 Màrt 16:00 Corcaigh An Cruiscan Lan - uile-aoiseach
25 Màrt 20:00 Luimneach Undergound, Bakers Place, Tait Square
26 Màrt 20:00 Ros Mhic Thriúin CDP Community Centre - an asgaidh
27 Màrt 20:00 Baile Átha Cliath* The Lower Deck, Bothar Portobello
28 Màrt 20:00 Béal Feirste* Laverys Bunker Bar
29 Màrt 20:00 Obar Dheathain East Neuk Bar
30 Màrt 20:00 Steòrnabhagh Pointers Youth Cafe
31 Màrt 20:00 Port Rìgh TBC
* Cha bhi Grá Gránna aig na cuirmean seo, gu brònach. Ní bheidh Grá Gánna ag na ceolcoirmacha seo, go brónach. Grá Gránna will not be at these gigs, unfortunately.

No comments: