08/09/2006

Athair nam mìle marbh


Còrr is fichead sa còig bliadhn’ air ais, sann a rinn an comhlan punc cliùteach Crass iomradh air Thatcher agus a cuid obrach oillteil sna Malvinas. Chaidh ‘Sheep Farming in the Falklands’ a cheannach na dheich mhìltean is dh’fhuirich e sna Indie Charts fad greis mhath. Chaidh a dheasbad cuideachd le buill-phàrlamaid Toraidh is iadsan a’ cur às an corp mu’n droch bheul a thig gu bàrr gu math tric sa chlàr. Missing the point gu tùr likes, ach fhuair Crass am miann agus an leòr den oxygen of publicity. Co-dhiù, am measg glaodhrach fhùilteach nam meadhanan, chualas guth an-aghaidh an caitheamh bheatha a bha seo. S iomadh doimhneachd dhan deach na meadhanan againn agus mar shamhla air seo se an Sun a sgreuch ‘Gotcha’ as deidh dhan Chabhlach Rìoghail bàta Argentine a chur fodha is e ann an uisgeachan eadar-nàiseanta is pìos mhath bho na h-Eileanan Falkland. Se eucoir cogaidh a bha seo ma bha a leithid riamh ann. A-rèir Chrass, ‘How does it feel to be the mother of a thousand dead?’. Cha d’fhuair sinn freagairt.

An-diugh sna naidheachdan, tha Broon is Blair fhathast an àmhaich a chèile. Dà mhanachan den aon tòin mar a thuirt Seòras ‘Maiseach’ Gallowa. Cuideachd, tha an Senate ann an Stàitean Mallaicte Aimearaga air codhunadh nach robh ceangail eadar Saddam agus Al ‘Moireasdan’ Qaeda. Cha mhotha gun robh Feòileadair Bhagdad a’ sireadh armachd niuclasach. Cia mheud turas a dh’fheumas sinn giulan nam breug seo? Cia mheud balach òg a gheibhear bàs an raointean Afganistan agus Irac air sgàth a leithid de Bhlair, Bush is Rumsfeld? Cia mheud duine às na dùthchannan siud a thèid bho thìr nam beò gu tìr nan àireamhan air na naidheachdan? “23 eile air marbhadh an-diugh taobh a-muigh Mosc ann am Bagdad....”. Nach ionnsaich sinn a-chaoidh???

Your country needs you.

Fiosrachadh air Crass. bho Wikipedia

http://www.johnpilger.com/ - an làrach aig ITV

Agus mu dheireadh, beagan bheul-aithris bho Chrass, gu dearbh mholadh Iain Lom e!
Fuck off to the Falklands for your sea-faring fun
Big man's jerk off dreamland, looking down the barrel of a gun
Friggin' in the riggin' another imperialist farce
Another page of British history to wipe the national arse
The royals donated Prince Andrew as a show of their support
Was it just luck the only ship that wasn't struck was the one on which he fought?
Three cheers for good old Andy, let's take a pic for his mum
And stick it up the royal, stick it up the royal, stick it up the royal album

2 comments:

amadan said...

'se an Sun a sgreuch ‘Gotcha’'

Tha fhios am, chuir sinn cùisean bhon àm sin nam chuimhne. Cha mhòr nach robh fairpuis aca.
'Kill an argie, win a Metro!'
Cuin a bhios sibh ag ionnsachadh gu dearbh.

Iomdhall the Radge Dug said...

S mathaid gur e uireasbhaidh dhaonna th'ann nach ionnsaich sinn gu brath. Ach cha bu mhisde sinn beagan dochais!