26/08/2006

Mallachd ar comainn... Dr. Laura choir....


Gu sealladh an donais orm! Chaidh aithris fad is farsaing an-diugh 's gun deach Artur Boruc, cùl-raonaidh Celtic Ghlaschu, a rabhadh mu chuid ghniomhan aig geama an aghaidh nan Hun san t-seasain a dh'fhalbh. Sann a rinn e samhla na croise air beulaibh caogad mile dolas bigot aig eaglais mhòr Phàirce Ibrocs. Chan e Crìostaidh a th’annam a-muigh no a-mach agus ged a tha e car eibhinn dhomh a bhith a’ faicinn nan diadhaidh an àmhaich a-chèile, is beag orm gràin nan aineolach. Nach fadalach is sgìtheil na cogaidhean bith-bhuan eadar na Pròsdanaich agus na Caitligich. Chan eil fiosam dè as mo a chuireas car nam mhionach – an Luchd Buidhe (Iain Paisley agus a chuid leth-chiallach) no diadhachd is gràin ghlan na h-eaglaise Phàpaich.


Mar sin dheth, ged nach eil càil agam dha’n Luchd Buidhe agus na white trash a ghabhas ri na sràidean fom bratach, tha na Pàpaich a’ cur thairis len gràin aca fhìn. Gu h-àraid an-aghaidh bhoireannaich is fearas-feise.

Tha e ceart is iomchaidh a-rèiste, libhrigeadh, uair eile, dhan t-saoghal mhòr, an litir ionmholta a chuir cuideigin don Dotor Laura Schlessinger ga ceasnachadh gu geur mu cuid bheachdan àicheil chlaoin an-aghaidh fearas-feise. Tha e soilleir ge-tà gun èirich iomadach cèist eile bhon litir mun Bhìobaill air an fharsaingeachd. Se seo aoir às am biodh Iain Lom moiteil. Do Laura agus a samhail, rach air muin.

"I know that I am allowed no contact with a woman while she is in her period of menstrual uncleanliness (Lev. 15:19-24). The problem is, how do I tell? I have tried asking, but most women take offense."

http://www.positiveatheism.org/writ/drlaura.htm

1 comment:

amadan said...

's bochd nach eil sgioba baile-coise mohamadaich againn ann an Alba