28/08/2006

Cramond: Eilean nam Punc


Thàinig mi beò as deidh na bha siud de cheòl is onghail agus gun cheann goirt is aithreachas. Thàinig na puncaich – mu 300 dhiubh -agus beagan Ghaidheal nam measg dhan eilean seo a shuidheas sa Linne Duibh faisg air Dùn Eideann. Faodar coiseachd a-null dhan eilean air cabhsair nuair a tha an tràigh ann, ach as deidh siud, chan eil air ach feitheamh fad uairean a thìde.

Cò chluich a-rèist? Chan ìongnadh gun robh Oi Polloi an-sàs ann agus nam bheachd b’e iad a b’fheàrr. Grunnan math òrain Ghàidhlig aca a-nis agus tha e coltach gu bheil fèill mhòr air an òran ùr aca ‘Ramalair Ruisgte’. Bha a’ chiad chomhlan Budd Hoskins math fhèin ciudeachd – fonnmhor agus beothail. Bha In Decades Decline cho puingal is comasach sa bha iad a-riamh ged a tha an cuid meatailt ùr caran trom dha mo chluasan mhaoth bhog! S iongatach 's gu bheil Murray à Aberfeldy a' cluich annta is Aberfeldy cho sèimh sàmhach.


Se bha buileach math ‘s gun robh grunnan math dhaoine a’ cabadaich sa Ghàidhlig. Daoine òg a thog a’ Ghàidhlig sa tha deònach a bruidhinn.

Meas mhòr dha Roddy à Atomgevitter. Bha esan a’ sgaoileadh a’ mheanbh-chlàr ùr aig Problem? Records. Siud ‘Gàidhlig Na Lasair’ agus tha 5 chomhlain, nach eil idir tràidiseanta (taing dhan donas), a’ seinn sa Ghàidhlig. S math is fhiach e èisteachd. Theirig an-seo airson fios agus blasad den cheòl:
http://www.myspace.com/problemrecordsuk

A bharrachd air na puncaich, bha sgioba teilidh à Taiwan an-siud cuideachd. Agus dha na Spàinntich a bha an-lathair, que dia en la isla de punk y muchos gracias por la Laphroaig!

2 comments:

Anonymous said...

Slainthe Mhath Seonaidh. Very nice site. It seems the Cramond Unofficial has competition! Need to brush up on ma Gaelic but..Neacail

Iomdhall the Radge Dug said...

Gle mhath Neacail! Saor Alba a bhalaich!