04/05/2007

Bedtime for Democracy - Alba Twinned with Zimbabwe


Obh, obh... rinn Labor a h-uile càil a b'urrainn dha gus an SNP a chumail a-mach ach na tanaichean a chur a-steach. Am bi Jack MacMugabe fhathast againn mar Numptie-in-charge?

Iognatach gun deach 100 000 bhot a 'sgrios'. Amharasach, fiùs...

Ach nochd beagan solais tro sgothan daorsa nam Breatannach... chaidh breab a thoirt do Al 'gun fheum' Moireasdan sna h-Eileanan Siar!

1 comment:

Steafan MacRisnidh said...

Nach eil thu dol a chur rudeigin eile mu ar coinneimh? Bu thoigh leam a bhith a leughadh mu phoileataic anns an doigh air a bhios tu fhein a' toirt beachd air.

THa torr air tachairt bhon chaill na Labaraich san taghadh.