18/08/2013

The Engine ShedGura fada beò an t-àite seo. Se an t-Engine Shed taigh-fuine agus cafaidh glasraichear (siud a th'againn air vegetarian a-rèir an Stòr-Dàta) suidhichte ann an sgìre Naomh Leonard ann an Dùn Eideann. A bharrachd air sin ge-tà, se pròiseact a th'ann a bheir fastadh do dhaoine aig a bheil ciorram ionnsachaidh.

Tha roghainn farsaing de bhiadh slàn fallain anns nach eil feòil agus tòrr anns nach eil bathar-bainne nas mo. Tha e saor agus gheibhear seirbhis chàirdeil bho luchd-obrach an àite.

Bheir àiteachan mar seo seirbhis mhath dhan mhòr-shluagh ach nas cudromaiche, cuiridh iad rudeigin luachmhor a-steach dhan choimhearsnachd. Gu mi-fhòrtanach, tha iad fo chunnart bho Chomhairle Dhùn Eideann a tha ag iarraidh airgead a chaomhnadh tro ghearraidhean. An-uiridh, chuir a' Chomhairle roimhe an taic-airgid a bheir iad don Engine Shed a gheàrradh. As dèidh iomairt, ghèeill iad. Fhuair iad faochadh a' bhliadhna-sa ach 's mathaid nach bi iad cho fòrtanach sa ath bhliadhna.

Feuch gun tadhail thu air an Engine Shed agus gun cuir thu do ghuth dhan iomairt gus a shàbhalachadh as leth a' choimhearsnachd.

Tuilleadh fios an-seo.

City of Edinburgh Council: Stop the Closure of the Engine Shed

No comments: