15/04/2007

MacConnail a’ sireadh taigh ùr?

Chunnacas am bodach seo a’ taisbeanadh a bheachd mu choinneamh a’ chaismeachd mu dheireadh aig Independence 1st (is a’ Ghàidhlig àiteigin as a dèidh?) bho chionn ghoirid. A-rèir nan cunntas-beachd an-dràsta, tha a h-uile coltas ann gun breab muinntir na h-Alba seachd dathan a’ chàc à tòn MhicChonnail air 3mh Ceitein. Taigh ur dha? Taigh na croich' air!

Tha an iomairt aig Làbor air a bhith gu math truagh agus tha seo air cur ris an sgìos a th’againn mu chogadh Ioraig, làimheachas-làidir an-aghaidh fogarraich, ruith sìos an NHS, sgoiltean ar dùthcha fo bhuaidh calpachais phrìobhaideach agus m.s.a.a.

Gu mi-fhortanach, cha bhi ann an-seo ach a’ chiad cheum ann an dealachadh bho Shasann agus tha fhios gun sgaoil luchd an Aonaidh an tuilleadh eagail sna seachdainneann tha romhainn. As bith ur beachdan air na pàrtaidhean, se ar dleastanas SNP, Uaine, Solidarity no SSP a thaghadh.

No comments: