21/04/2007

Sùil air cuid air taobh an Aonaidh


Tha inneal nam breug aig Labor a’ cur thairis an ceartair is na Nàiseantaich fhathast air thoiseach air càch san iomairt airson Pàrlamaid na h-Alba. A bharrachd air Iorag, airgead airson urraman is cosgais de £20 billean no barrachd air urchairean Thrident, bhiodh e ceart is iomchaidh an-seo cumail nar cuimhne an làimhseachadh nàr de fhogarraich.

S iomadh sgeul a tha sinn air leughadh mu poileas a’ briseadh dorsan ann an ‘ruaigean a’ chamhanaich’ (no na h-infamous dawn raideachan mar chanadh Uibheastach an Glaschu!). Se toradh nan tachartasan tàmailteach a tha seo ach clann òga air an spìonadh às an leapanan is air an cur ann am prìosanan gus an tig an t-àm airson faighinn cuidhteas iad gu tùr.

Aig àmannan, se seo clann is deugairean a th’air a bhith an Alba fad bliadhnaichean aig nach eil ach mir eòlais air tìr am breith. Tha iad air toirt air bruid às na sgoiltean aca agus air an dealachadh bho charaidean.


A dh’aindeoin seo, thathar a’ cur às leth daoine – a’ gabhail a-steach an SNP, Na h-Uainich, SSP, Solidartiy agus daoine eile - a mhiannaicheas neo-eisimileachd dha Alba gur e ‘gràin’ fath an iomairt!
Co-dhiù, nach beag an t-ìongnadh gum faic sinn ionnsaighean sgreataidh air coigrich ann an Alba le leth-chiallaich a tha air am brosnachadh le dol a-mach nan Laboraich, nan Toraidhean is nan caraidean sna meadhanan.

Thàinig an dealbh gu h-àrd à leabhar ùr - Anti Fascist - a th’air nochdadh a dh’innseas sgeul an t-sabaid an aghaidh luchd gràin-cinnidh sna 70an is 80an. Se daoine mar seo (abair master race!), am BNP a tha a-nisd a’ taladh bhotaichean bho Labor ann an cuid a sgiìrean ann an Sasann. Cò a dh'iarradh a bhith na phàirt den chomann seo?
Airson fios air an leabhar, theirig gu....
http://www.myspace.com/martin_lux_antifascist

No comments: